câu hỏi địa chỉ trong tiếng anh
Học Tiếng Anh

Hướng dẫn cách viết địa chỉ bằng tiếng Anh

Nhiều bạn tham gia học tiếng Anh chắc chắn sẽ được làm quen với những chủ đề cơ bản như giới thiệu sở thích, thói quen, tên, tuổi, địa chỉ… nhiều bạn học ngôn ngữ quốc tế nhưng thường khá rập khuôn, nhất là về phần địa cách viết địa chỉ bằng Tiếng Anh. Viết…